ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาควันที่     • ค่าระดับ/ปริมาณน้ำวันนี้ลดลงจากเมื่อวานวันนี้ลดลงจากเมื่อวาน

    ค่าระดับ/ปริมาณน้ำวันนี้สูงขึ้นจากเมื่อวานวันนี้สูงขึ้นจากเมื่อวาน