ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค



วันที่   



  • ค่าระดับ/ปริมาณน้ำวันนี้ลดลงจากเมื่อวานวันนี้ลดลงจากเมื่อวาน

    ค่าระดับ/ปริมาณน้ำวันนี้สูงขึ้นจากเมื่อวานวันนี้สูงขึ้นจากเมื่อวาน