แผนที่แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำประปา

เลือก
โรงกรอง จำนวน   
23
  แห่ง
หมายเหตุ ค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา กปภ. pH 6.5-8.5 และความขุ่นไม่เกิน 4.0 NTU